Wójt Gminy Masłowice przypomina, że 15 maja 2022 r. upływa termin płatności pierwszej raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i łącznego zobowiązania pieniężnego. Należności z tego tytułu można uiścić w punkcie kasowym Urzędu Gminy Masłowice lub na wskazany w decyzji podatkowej numer konta bankowego t. j. 33 8988 0001 0000 0018 8447 0004 oraz u sołtysa.