Zawiadamiam, iż zwołuję zebranie wiejskie mieszkańców wsi Ochotnik w dniu 09 sierpnia 2022 r. (wtorek) o godz. 18:00 w budynku po byłej szkole podstawowej w Ochotniku w sprawie wyborów uzupełniających Sołtysa oraz Rady Sołeckiej Sołectwa Ochotnik. W przypadku nie uzyskania obecności 1/5 mieszkańców w wyżej wymienionym terminie, drugi termin wyznacza się tego samego dnia na godz. 18:30.
 
Porządek Zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Przedstawienie porządku zebrania.
3. Powołanie komisji skrutacyjnej.
4. Zgłoszenie kandydatów na Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej.
5. Autoprezentacja kandydatów.
6. Przeprowadzenie tajnego głosowania.
7. Ogłoszenie wyników.
8. Zakończenie zebrania.
 
Z up. wójta
Edyta Majchrowska
Sekretarz Gminy