Wójt Gminy Masłowice informuje, że zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gmina Masłowice zobowiązana jest do prowadzenia ewidencji:

  1. zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania,
  2. przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych.

W celu aktualizacji ewidencji, zwracam się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Gminy Masłowice posiadających zbiorniki bezodpływowe lub oczyszczalnie przydomowe, o wypełnienie zgłoszenia oraz dostarczenie go do dnia 30 listopada 2023 r. :

  • do Urzędu Gminy osobiście,
  • listownie pocztą na adres: Masłowice 4, 97-515 Masłowice
  • bezpośrednio sołtysom.

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy lub do pobrania tutaj.

Zgodnie z art.3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023r., poz. 1469) ,,3. Gminy prowadzą ewidencję:1)  zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania …; 2)  przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych…”.

Obowiązki właścicieli nieruchomości

Każdy właściciel nieruchomości, na którego posesji znajduje się zbiornik bezodpływowy (szambo) lub przydomowa oczyszczalnia ścieków, ma obowiązek zawarcia umowy z firmą posiadającą zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Przypominamy o obowiązku posiadania dowodów uiszczania opłat za wywóz nieczystości ciekłych lub osadów (rachunki, faktury VAT).

Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Wójta Gminy Masłowice.

Na terenie Gminy Masłowice usługi w tym zakresie świadczy:

Radomszczańska Spółdzielnia Usług Rolniczych, ul. Wyszyńskiego 142, 97-500 Radomsko tel. 695 043 315.

Osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków powinny uczynić to niezwłocznie.

Informujemy, iż będą prowadzone kontrole w zakresie sposobu postępowania z powstającymi ściekami. Podczas kontroli sprawdzane będą umowy oraz dowody uiszczania opłat za wywóz nieczystości ciekłych.

Dokonanie zgłoszenia wraz z załącznikami (kopia aktualnej umowy zawartej z przedsiębiorcą odbierającym nieczystości ciekłe lub osady ściekowe z przydomowej oczyszczalni ścieków oraz dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za te usługi) będzie traktowane jako przeprowadzenie pierwszej z planowanych kontroli danej nieruchomości (o ile z innych przyczyn kontrola nie będzie musiała zostać ponowiona).

Pozbywanie się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych niezgodnie z przepisami prawa podlega przepisom Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1- podlega karze grzywny.

Prosimy mieszkańców o współpracę oraz udzielanie informacji niezbędnych do dokonania aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Do pobrania:

druk zgłoszenia (PDF)

druk zgłoszenia (DOCX)