KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1

Tożsamość Administratora

Administratorem Danych jest:

Wójt Gminy Masłowice

2

Dane kontaktowe Administratora

Z Administratorem tj. Wójtem Gminy Masłowice można kontaktować się za pośrednictwem adresu siedziby tj. ul. Masłowice 4, 97-515 Masłowice, tel. (+48 44) 787-46-16

3

Informacje o Inspektorze Ochrony Danych

Administrator – Wójt Gminy Masłowice wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Sylwii Kochman, z którym może się Pani/Pan skontaktować za pośrednictwem następującego kanału komunikacyjnego:

 • wysyłając e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • korzystając z niniejszego adresu korespondencyjnego: Urząd Gminy Masłowice, ul. Masłowice 4, 97-515 Masłowice.

Z Inspektorem Ochrony Danych może Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

4

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

W zależności od prowadzonej sprawy, Pani / Pana dane będą przetwarzane w celach:

 • rozpatrzenia złożonego wniosku, skargi, podania; prowadzenia postępowania administracyjnego; wydania decyzji administracyjnej oraz podjęcia wszelkich niezbędnych czynności zmierzających do załatwienia danej sprawy. Następnie Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), potocznie zwanego RODO, jest art. 6 ust. 1 lit. c - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz art. 6 ust. 1 lit. e - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Jeżeli Pani/Pan udostępni Administratorowi swój numer telefonu i/lub adres poczty elektronicznej w celu umożliwienia przekazania informacji związanych z prowadzoną sprawą, wówczas podstawą prawną przetwarzania takich danych będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. dobrowolnie wyrażona zgoda na przetwarzanie takich danych.

5

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 • organy administracji publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

 • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Masłowice przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Wójt Gminy Masłowice.

6

Czasookres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

7

Prawa osób fizycznych, których przetwarzania dotyczy

Posiada Pani/Pan prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych (osoba, której przetwarzanie dotyczy może dowiedzieć się jakie dane Administrator przetwarza, w jaki sposób i w jakim celu),

 • prawo ich sprostowania (osoba, której przetwarzanie dotyczy może zażądać poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych brakujących),

 • usunięcia (prawo przysługuje w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, nie jest konieczne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi),

 • ograniczenia przetwarzania (osoba, której przetwarzanie dotyczy może złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania. W przypadku, kiedy wniosek będzie zasadny, Administrator może przetwarzać dane tylko w zakresie przechowywania. Dalsze przetwarzanie może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania),

 • prawo do przenoszenia danych (prawo możliwe do realizowania w momencie, kiedy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której przetwarzanie dotyczy bądź realizacja umowy i przetwarzanie odbywa się w warunkach całkowitego automatyzowania – brak przesłanek do tego rodzaju sposobu przetwarzania danych w Urzędzie),

 • prawo wniesienia sprzeciwu (wobec przetwarzania opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO - po otrzymaniu takiego żądania Administrator przestaje przetwarzać dane osobowe, co do których został wyrażony sprzeciw, o ile nie wykaże istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów wnioskodawcy, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami),

 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.

10

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

W przypadku numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej podanie tych danych ma charakter dobrowolny. W przypadku nie podania danych takich jak numer telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej, nie będzie możliwe przekazywanie informacji tymi kanałami informacyjnymi, będą one wówczas dostępne wyłącznie w siedzibie Administratora. W pozostałym zakresie, podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia sprawy.

11

Profilowanie/zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe nie będą przez Administratora przetwarzane w sposób, który skutkowałby zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem. Oznacza to, że Administrator nie wykorzystuje systemów informatycznych, które gromadziłyby informacje na temat podmiotów danych i jednocześnie samodzielnie, automatycznie, podejmowałyby decyzje, które mogłyby wywołać wobec podmiotów danych skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na podmioty danych wpływać.

12

Przekazywanie danych do państw trzecich

Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.