W związku z informacją od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku dotyczącą wzmożenia nadzoru nad stanem higieniczno-sanitarnym i porządkowym nieruchomości, Wójt Gminy Masłowice przypomina właścicielom oraz mieszkańcom budynków wielolokalowych i domów jednorodzinnych o obowiązkach wynikających z przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz.1297 z późn. zm.) oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Masłowice dotyczących utrzymania miejsc i pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym.

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku przypomina o przestrzeganiu przepisów art. 22 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1567): właściciel, zarządzający i posiadacz nieruchomości są obowiązani utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności:

  • prowadzić prawidłową gospodarkę odpadami;
  • zwalczać gryzonie, insekty i szkodniki;
  • usuwać padłe zwierzęta z nieruchomości;
  • usuwać odchody zwierząt z nieruchomości.