Zawiadamiam, iż zwołuję zebranie wiejskie mieszkańców wsi Masłowice w dniu 13 grudnia 2022 r. (wtorek) o godz. 17:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Masłowice dla wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Masłowice. W przypadku nie uzyskania obecności 1/5 mieszkańców w wyżej wymienionym terminie, drugi termin wyznacza się tego samego dnia na godz. 17:30.

Porządek Zebrania:
1.    Otwarcie zebrania.
2.    Przedstawienie porządku zebrania.
3.    Powołanie komisji skrutacyjnej.
4.    Zgłoszenie kandydatów na Sołtysa.
5.    Autoprezentacja kandydatów.
6.    Przeprowadzenie tajnego głosowania.
7.    Ogłoszenie wyników.
8.    Zakończenie zebrania.

Wójt Gminy Masłowice
Bogusław Gontkowski