INFORMACJA

WÓJTA GMINY MASŁOWICE

z dnia 14 marzec 2023 r.

o naborze wniosków o dofinansowanie

z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Uchwałą Nr 232/2022 z dnia 23 listopada 2022 roku Rada Ministrów ustanowiła Rządowy Program Odbudowy Zabytków umożliwiający pozyskanie przez Gminę Masłowice dofinansowania realizacji zadań inwestycyjnych, polegających na ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. W ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków podmioty posiadające tytuł prawny do zabytku mogą ubiegać się za pośrednictwem Gminy Masłowice o dofinansowanie na nakłady konieczne na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, zgodnie z zakresem określonym w art. 77 ustawy o ochronie zabytków (Dz.U.2022.840) obejmujące:

 • sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
 • przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;
 • wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
 • opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
 • wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
 • sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
 • zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
 • stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
 • odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
 • odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;
 • odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
 • modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
 • wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
 • uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
 • działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
 • zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15;
 • zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

Szczegółowe zasady naboru oraz realizacji i finansowania inwestycji (w tym określenie uprawnionych podmiotów) znajdują się pod następującym adresem internetowym, w zakładce „Dokumenty”:

https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/

Wniosek o udzielenie dotacji na w/w prace należy złożyć w wersji papierowej w Sekretariacie Urzędu Gminy Masłowice, Masłowice 4, 97-515 Masłowice  lub przesłać drogą pocztową przesyłka poleconą (rejestrowaną) na adres: Urząd Gminy Masłowice, Masłowice 4, 97-515 Masłowice w terminie do dnia 16 marca 2023 roku do godziny 15:30.

O zachowaniu terminu decyduje data złożenia wniosku bezpośrednio w Urzędzie Gminy Masłowice lub wpływu (doręczenia) do Urzędu Gminy Masłowice drogą pocztową.

Wzór wniosku o udzielenie dotacji z załącznikami stanowi załącznik nr 1 do informacji Wójta Gminy Masłowice (DOCX)

Wzór wniosku o udzielenie dotacji z załącznikami stanowi załącznik nr 1 do informacji Wójta Gminy Masłowice (PDF)

Wzór karty oceny merytorycznej wniosku stanowi załącznik nr 2 do informacji Wójta Gminy Masłowice (RTF)

Wzór karty oceny merytorycznej wniosku stanowi załącznik nr 2 do informacji Wójta Gminy Masłowice (PDF)

Złożenie wniosku o dotację nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

  

Wójt Gminy Masłowice

Bogusław Gontkowski