Dokonana w kwietniu 2021 r. nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 ze zmianami), wprowadziła istotne zmiany regulacji dotyczących Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, które spowodowały powstanie nowego obowiązku po stronie organizacji pozarządowych (NGO) wpisanych do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Obowiązek ten dotyczy wszystkich – poza stowarzyszeniami zwykłymi – organizacji NGO takich jak stowarzyszenia i fundacje, a polega na dokonaniu, w terminie do 31 stycznia 2022 r., rejestracji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Należy zaznaczyć, że brak rejestracji usankcjonowano karami finansowymi. Zgłoszenia do CRBR dokonuje wyłącznie osoba uprawniona do reprezentacji, zgodnie z obowiązującymi w danej organizacji zasadami reprezentacji.

Więcej informacji w Serwisie informacyjno-usługowym dla przedsiębiorcy pod linkiem: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00165

Zgłoszenia można dokonać na Portalu Podatkowym pod linkiem: https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/