Informujemy, że od dnia 4 września 2023 roku rozpoczynają się prace związane z  przebudową  mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3918E w miejscowości  Kraszewice /gmina Masłowice/. W związku z powyższym w/w odcinek drogi powiatowej na czas prowadzenia prac zostanie zamknięty dla ruchu kołowego (od skrzyżowania przy szkole do skrzyżowania przy remizie OSP). Do czasu zakończenia przebudowy mostu zostanie wyznaczony objazd dla ruchu kołowego.

Objazd poprowadzony zostanie z miejscowości Kraszewice do DK 42 (przez  miejscowości Strzelce Małe i Granice), dalej drogą powiatową 3917E poprzez miejscowość Chełmo i drogę powiatową  nr 3918E  do miejscowości Kraszewice.

Całkowity koszt zadania 1 267 990,75 zł + koszt nadzoru inwestorskiego. Dotacja z subwencji ogólnej Ministra Finansów na w/w zadanie – 645 680,00 zł.

Zakres rzeczowy robót obejmuje w szczególności:

  • rozbiórkę istniejącego mostu,
  • wykonanie nowego obiektu mostowego z prefabrykowanych elementów skrzynkowych,
  • wykonanie płyt przejściowych
  • montaż desek gzymsowych i wykonanie kap żelbetowych,
  • umocnienie skarp i stożków nasypowych,
  • montaż wyposażenia obiektu (bariery),
  • wykonanie nowych warstw bitumicznych na moście i dojazdach,
  • naprawę stożków nasypów,
  • prace wykończeniowe.