Zgodnie z wymogami dotyczącymi zasad znakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informujemy, że zadanie pn.: „Usunięcie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Masłowice w 2023 roku” zrealizowano z udziałem środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wartość ogólna zadania wyniosła 117 989,50 zł w tym:

  • Dotacja ze środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wyniosła 99 544,00 zł.
  • Wkład własny wyniósł 18 445,50 zł

W ramach realizacji ww. zadania odebrano płyty azbestowe zmagazynowane na 51 posesjach. Ogółem unieszkodliwiono 248,86 Mg odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

logo

https://www.wfosigw.lodz.pl/