Wójt Gminy Masłowice informuje Mieszkańców, iż stacjonarny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK) zlokalizowany jest na terenie byłego GS-u w  Masłowicach, w budynku po byłej buchcie spędowej, Masłowice 84A , 97-515 Masłowice.

Punkt ten czynny będzie we wtorki w godzinach od 730 do 1630.

Od 01.02.2024 r. do 31.03.2025 r. operatorem PSZOK będzie firma: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., ul. Stara Droga 85, 97-500 Radomsko, tel. 044 683 06 30 natomiast za prowadzenie PSZOK-u odpowiedzialni będą pracownicy Urzędu Gminy tel. (044) 787 46 25, 787 46 16, 787 46 23.

W ramach uiszczonej na rzecz Gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, każdy Mieszkaniec może bezpłatnie dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK) następujące frakcje odpadów:

 • papier i tektura;
 • szkło;
 • tworzywa sztuczne, metale oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 • zużyte opony od pojazdów osobowych w ilości 8 sztuk od jednego gospodarstwa domowego na każdy rok kalendarzowy;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte baterie i akumulatory;
 • przeterminowane leki i chemikalia;
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w ilości 1m3 od jednego gospodarstwa domowego na każdy rok kalendarzowy;
 • odpady tekstyliów i odzieży;
 • bioodpady;
 • odpady niebezpieczne powstałe w gospodarstwie domowym;
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.

Dodatkowo informujemy, że w ramach uiszczonej na rzecz Gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, każdy Mieszkaniec może bezpłatnie dostarczyć przeterminowane leki do DOZ Punkt Apteczny, Masłowice 38.