Zbliżający się koniec kadencji Wójta Gminy i Rady Gminy Masłowice jest doskonałą okazją do poczynienia podsumowań. Był to czas owocnej pracy Wójta, Rady Gminy i sołtysów na rzecz wszystkich mieszkańców. Naszym celem była przede wszystkim służba ludziom poprzez realizację postulatów mieszkańców. Kierując się tymi przesłankami na przestrzeni 5-ciu lat zrealizowaliśmy wiele przedsięwzięć, które wpłynęły na poprawę infrastruktury drogowej, infrastruktury wodno-ściekowej, szkolnictwa, bazy rekreacyjnej i bezpieczeństwa naszych mieszkańców.

Kluczowe inwestycje gminne skoncentrowały się przede wszystkim na:

baner zawierający 4 miniaturki realizowanych inwestycji    

 1. Poprawie stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Masłowice poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i budowę sieci wodociągowej w miejscowości Granice współfinansowanej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Całkowita wartość zadania to 3496876,50 zł, w tym dofinansowanie - 1809350,00 zł
 2. Budowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Masłowice w formule "Zaprojektuj i Wybuduj”.
  • Wartość zadania 11 500 500,00 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 9 310 000,00 zł.
 3. Budowie kanalizacji w miejscowości Masłowice w formule "Zaprojektuj i Wybuduj”
  • Wartość zadania 4 574 107,40 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 2 352 000,00 zł.
 4. Dostawie i montażu kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznej i piecy na biomasę w ramach projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Masłowice” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
  • Całkowita wartość zadania 2 697 137,31 zł, w tym dofinansowania: 1971190,70 zł.
 5. Inwestycjach dotyczących poprawy stanu dróg:
  • Przebudowie dróg na terenie gminy Masłowice wartość zadania 7 299 673,54 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 5700000,00 zł.
  • Przebudowie drogi w miejscowości Tworowice poprzez budowę chodnika na działce o nr ewid. 235 w obrębie geodezyjnym Tworowice. Całkowita wartość zadania 231 965,70 zł, w tym kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 219 745,65 zł. Zadanie realizowane w 2020 r.
  • Przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Korytno. Całkowita wartość zadania 143 474,54 zł, w tym kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 108 870,54 zł. Zadanie realizowane w 2020 r.
  • Przebudowie drogi w miejscowości Strzelce Małe na dz. nr ewid. 867. Całkowita wartość zadania 54 978,40 zł, w tym kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 50 058,40 zł. Zadanie realizowane w 2020 r..
  • Przebudowie drogi w miejscowości Chełmo na działce o nr ewid. 172, 402. Całkowita wartość zadania 178 965,00 zł, w tym kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 167 280,00 zł. Zadanie realizowane w 2020 r.
  • Przebudowie drogi w miejscowości Chełmo na działce o nr ewid. 824/13. Całkowita wartość zadania 121 026,31 zł, w tym kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 114 261,31 zł. Zadanie realizowane w 2020 r.
  • Przebudowie drogi w miejscowości Kraszewice na działce o nr ewid. 338/2. Całkowita wartość zadania 138 596,77 zł, w tym kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 138 596,77 zł. Zadanie realizowane w 2020 r.
  • Przebudowie dróg gminnych w miejscowości Bartodzieje na działkach o nr ewid. 1765, 1003 i 530. Całkowita wartość zadania 139 792,93 zł, w tym kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 138 596,77 zł. Zadanie realizowane w 2020 r.
  • Funduszu Dróg Samorządowych:
   • Trzeci etap przebudowy drogi gminnej w miejscowości Ochotnik w Gminie Masłowice (działka nr 86) – wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna – Całkowita wartość zadania 342 563,57 w tym dofinansowanie 253 245,00 zł. Zadanie zrealizowane w 2019 r.
  • Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg:
   • Przebudowa drogi wraz z budową chodnika w miejscowości Łączkowice na dz. nr ewid. 171. Całkowita wartość zadania 579 793,32 zł w tym dofinansowanie 294 115,00 zł. Zadanie zrealizowane w 2020 roku.
   • „Remont drogi gminnej nr DG 110208E w miejscowości Korytno – Całkowita wartość inwestycji 989 049,52, w tym dofinansowanie 506 224,00 zł. Zadanie realizowane w 2023 roku
  • Lasy Państwowe
   • Remont fragmentów drogi wewnętrznej (o łącznej długości ok. 0,4 km) na działce ew. nr 402 oraz 406, obręb Granice, Gmina Masłowice zadanie współfinansowane ze środków Lasów Państwowych – całkowita wartość 124 000,01 zł w tym dofinansowanie 85 000,00 zł. Zadanie zrealizowane w 2023 roku.
  • Zadaniach związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej – dotacja Urząd Marszałkowski zrealizowane w latach 2019 - 2023:
   • Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chełmo - Całkowita wartość inwestycji 169 207,79 zł w, tym dofinansowanie 44 867,00 zł
   • Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Korytno - Całkowita wartość inwestycji 108 870,54 zł w, tym dofinansowanie 22 218,39 zł
   • Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Huta Przerębska na działce o nr ewid. 30 - Całkowita wartość inwestycji 125 100,08 zł w, tym dofinansowanie 39 390,00 zł
   • Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Borki na działkach o nr ewid. 129, 566 – Całkowita wartość inwestycji 115 098,07, w tym dofinansowanie 40 412,09
   • Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Strzelce Małe na działce nr ewid. 800 obręb 0017 Strzelce Małe – Całkowita wartość inwestycji 194 987,04 zł , w tym dofinansowanie 96 680,00 zł
  • Zadaniach zrealizowanych ze środków własnych Gminy Masłowice 14 inwestycji, o łącznej wartości 1 686 498,31 zł.
 6. Rozbudowie i dostosowaniu infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Masłowice.
  • Wartość zadania 5 269 566,00 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 3 697 500,00 zł.
 7. Budowie świetlicy wiejskiej w miejscowości Kawęczyn.
  • Całkowita wartość zadania 944 450,00, w tym dofinansowanie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 511 557,00 zł z
 8. Budowie budynku świetlicy środowiskowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Masłowicach.
  • Wartość zadania 809 340,00 zł, w tym dofinansowania z Nagrody rosnąca Odporność – 55 000,48 zł. Termin realizacji 2023-2024
 9. Budowie odcinka wodociągu w miejscowości Kolonia Przerąb na dz. o nr ewid. 242 i 386.
  • Wartość zadania 319 000,60 zł. Zadanie finansowane ze środków własnych Gminy. Termin realizacji 2024
 10. Unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
  • W latach 20192023 gmina odebrała i przekazała do unieszkodliwienia wyroby zawierające azbest. Całkowita wartość zadania wyniosła: 216 886,57 zł, w tym dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 221 567,00 zł
 11. Sołectwo na plus
  • W latach 20212023 Gmina otrzymała dofinansowanie dla następujących projektów:
   • „Utworzenie strefy rekreacyjno – sportowej w Korytnie”. Całkowita wartość zadania 10000,00 zł, wkład własny to kwota 0,00 zł
   • „Wspólnie możemy więcej i zdrowie dla mieszkańców Woli Przerębskiej”. Całkowita wartość zadania 10000,00 zł, wkład własny to kwota 0,00 zł
   • „Piknik integracyjny dla mieszkańców – zdrowo i kulturalnie w Bartodziejach”. Całkowita wartość zadania 10000,00 zł, wkład własny to kwota 153,75 zł
   • Sołectwo Kraszewice - „Spędzamy czas na świeżym powietrzu” – całkowita wartość zadania 12000,00 zł, wkład własny to kwota 0,00 zł;
   • Sołectwo Chełmo -Zakup mobilnego podestu estradowego – całkowita wartość zadania 12000,00 zł, wkład własny to kwota 803,66 zł
   • Sołectwo Bartodzieje pn.: „Piknik integracyjny dla mieszkańców – Święto plonów/Pożegnanie lata” połączony z 100-ną rocznicą założenia OSP w Bartodziejach”. Całkowita wartość zadania wyniosła: 19 400,00 zł w tym dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 12000,00 zł
   • Sołectwo Masłowice pn.: „Spędzamy czas na świeżym powietrzu”. Całkowita wartość zadania wyniosła: 13341,00 zł w tym: dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 12000,00 zł
   • Sołectwo Przerąb pn.: „Doposażenie strefy rekreacyjno-sportowej w Przerębie”. Całkowita wartość zadania wyniosła: 12 370,00 zł w tym: dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 12000,00 zł
 12. Infrastrukturze sołeckiej
  • W 2023 r. gmina Masłowice otrzymała dofinansowanie na zadanie pn. Działamy razem – razem tworzymy miejsce do rekreacji i wypoczynku poprzez zagospodarowanie terenu nad stawem. Wartość całkowita projektu wyniosła 126000,00 zł brutto, w tym dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 100000,00 zł
 13. Funduszu sołeckim
  • W latach 2021-2023 były corocznie wyodrębniane w budżecie gminy Masłowice środki finansowe na realizacje zadań w ramach funduszu sołeckiego. Zrealizowane zadania to między innymi: remont dróg transportu rolniczego, remont i zakup wyposażenia świetlic wiejskich, budowa placów zabaw, siłowni, budowa oświetlenia ulicznego, budowa altan itp. Łączna wysokość funduszu sołeckiego w latach 2021-2023 wynosi: 1 089 868,95 zł
 14. Przestrzeni publicznej:
  • Przebudowa budynku OSP w Kalinkach - Całkowita wartość inwestycji: 175 905,17 zł. Całość inwestycji sfinansowana z budżetu gminy.
  • Termomodernizacja budynku OSP Bartodzieje – Całkowita wartość inwestycji: 615 000,00 zł. Całość inwestycji sfinansowana z budżetu gminy.
 15. Dofinansowaniach w ramach projektu grantowego poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.
  • „Wykonanie kalendarzy” – zadanie w całości dofinansowane 4 526,40 zł.
  • „Doposażenia budynków OSP w Kraszewicach, Korytnie, Bartodziejach oraz świetlicy wiejskiej w Ochotniku”. Całkowity koszt zadania wyniósł 110977,98 zł. w tym dofinansowanie 61402,00 zł.
  • „Doposażenia budynków OSP w Strzelcach Małych, Masłowicach i Woli Przerębskiej”. Całkowity koszt zadania wyniósł 70500,00 zł w tym dofinansowanie 44 859,00 zł.
  • „Zakup sceny mobilnej wraz z wyposażeniem w miejscowości Masłowice”. Całkowity koszt zadania wynosi 142000,00 zł brutto w tym dofinansowania 90 354,00 zł. Dofinansowanie stanowi 63,63% całkowitej wartości zadania.
 16. Budowie masztu
  • Koszt zadania: 7 503,00 zł, w tym dofinansowanie: 7 503,00 zł, realizacja w 2022 r. Gmina Masłowice zakupiła maszt wraz z flagą, który został zamontowany na placu w Masłowicach.
 17. Cyfrowej gminie
  • Koszt zadania: 100000 zł, w tym: dofinansowanie: 100 000,00 zł. W ramach projektu zakupiono sprzęt komputerowy dla Urzędu Gminy Masłowice, celem zwiększenia cyberbezpieczeństwa. Realizacja w latach 2022-2023.
 18. Starostwo Powiatowe w Radomsku  dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
  • Koszt zadania 257 685,00 zł, w tym dofinansowanie z budżetu powiatu Radomszczańskiego wyniosło 120 000,00 zł. W ramach dofinansowania gmina Masłowice zakupiła ciągnik rolniczy oraz rębaka do gałęzi celem utrzymania zieleni przydrożnej na terenie Gminy Masłowice.
 19. Polski Ład – Inwestycje wodno-kanalizacyjne
  • Gmina Masłowice na inwestycje wodno-kanalizacyjne otrzymała środki w łącznej kwocie 2 482 960, 00 z, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie: - wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 300 000,00 zł - kanalizacji w kwocie 2 182 960,00 zł. Powyższe środki z budżetu państwa mające na celu poprawę komfortu życia mieszkańców można będzie wykorzystać w latach 2021-2024.
 20. Gmina Masłowice otrzymała nagrodę „Rosnąca odporność” w kwocie 250 000,00 zł
  • W ramach nagrody został zakupiony sprzęt do wyposażenia gabinetu rehabilitacji oraz SPZOZ o wartości 194 952,00 zł.
 21. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja szósta - PGR
  • Gmina Masłowice otrzymała dofinansowanie na zadanie pn. Budowa i przebudowa kanalizacji w miejscowości Chełmo. Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 2 551021,00. Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 51021,00. Kwota uzyskanych środków (w PLN): 2 500000,00
 22. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja ósma
  • W ramach edycji ósmej Gmina Masłowice otrzymała dofinansowanie na zadania:
   • Rozbudowa i modernizacja budynku Urzędu Gminy Masłowice wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 2 352 900,00. Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 352 935,00. Kwota uzyskanych środków (w PLN): 1 999 965,00.
   • Popraw infrastruktury drogowej na terenie gminy Masłowice. Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 6315780,00. Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 315 789,00. Kwota uzyskanych środków (w PLN): 5 999 991,00
 23. Dotacje z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
  • W ramach RPOZ Gmina Masłowice otrzymała dofinansowanie na inwestycję innego podmiotu w celu udzielenia dotacji. Było to:
   • Nazwa zadania: Wymiana pokrycia dachowego na nawie głównej, kaplicach i kruchcie kościoła Parafii Katolickiej pw. Św. Mikołaja w Chełmie. Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 1026122,91. Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 20 522,46. Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 2,00%. Kwota uzyskanych środków (w PLN): 1005600,45. 
 24. Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd”. 
  • W ramach projektu Gmina Masłowice otrzyma dofinansowanie w formie grantu w wysokości: 324 047,00 zł.
  • Realizacja zadania ma na celu podniesienie bezpieczeństwa informacji w gminie przez poprawę odporności i umiejętność efektywnego przeciwdziałania oraz reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. Zostanie zakupiony sprzęt oraz oprogramowanie. Realizacja w latach 2024-2025
 25. Bezpieczeństwo Publiczne. 
  • W ramach realizacji zadań z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej w latach 2019-2023 zostały zabezpieczone i wydatkowane środki finansowe w budżecie Gminy Masłowice. Na ochronę przeciwpożarową, w tym: zakup sprzętu, umundurowania, utrzymania w gotowości jednostek, zakup paliwa, wyjazdy do akcji, szkolenia, ekwiwalenty, remonty i inne niezbędne wydatki.
 26. Oświata. Gmina Masłowice realizując zadania oświatowe, ma świadomość jak ważne i istotne jest kreowanie przestrzeni, pozwalającej prowadzić właściwe zarządzanie dążące do realizowanie wyznaczonych celów.
  • Wydatki na zadania oświatowe w Gminie Masłowice w latach 2019-2023 zostały przedstawione w poniższej Stanowią one znaczącą część budżetu.
   • Gmina otrzymuje subwencję oświatową na realizację zadań i finansowanie poniesionych wydatków. Niedostatek środków do budżetów szkół Wójt Gminy Masłowice przekazuje z budżetu Gminy Masłowice oraz ze źródeł funduszy Unii Europejskiej i dotacji z budżetu państwa.

Wydatki na zadania oświatowe
w Gminie Masłowice w latach 2019 - 2023

2019

2020

2021

2022

2023

Kwota w zł

4 326 196,60

4 577 126,30

4 781 262,17

4 844 663,15

5 252 374,53

w tym: subwencja

3 313 899,00

3 248 777,00

3 437 713,00

3 511 811,00

3 608 639,00

  • Program „Posiłek w szkole i w domu”
   • Gmina Masłowice otrzymała wsparcia finansowe na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. Całkowita kwota zadania wynosiła 58 403,25 zł w tym dofinansowanie 46 722,60 zł (80%)

Stołówka w PSP im. Jana Pawła II w Strzelcach Małych

  • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
   • Gmina Masłowice w 2021 r. otrzymała wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0”, na lata: 2021-2025. Otrzymane środki zostały przeznaczone na zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego. Wartość projektu: 3 000,00 zł, w tym dofinansowanie: 2 400,00 zł.
  • Wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne
   • Gmina Masłowice w ramach dotacji celowej, w latach 2019-2023 wyposażała uczniów szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Całkowita wartość wyniosła 205 408,96
  • Zakup nowego sprzętu komputerowego dla szkół. W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”:
   • „Zdalna Szkoła” wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, Gmina Masłowice zakupiła: 17 szt. laptopów. Wartość projektu: 59 500,00zł, w tym dofinansowanie: 59 500,00 zł,
   • „Zdalna Szkoła +” wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, Gmina Masłowice zakupiła: 19 szt. laptopów. Wartość projektu: 54 986,00 zł, w tym dofinansowanie: 54 986,00 zł. Realizacja w 2020 roku

Laptopy zakupione z programu Zdalna Szkoła+

  • Program „Laboratoria Przyszłości”
   • W ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki w 2021-2022 roku, 1 szkoła z Gminy Masłowice otrzymały wsparcie i zakupiły sprzęt m.in.: drukarki 3D, mikrokontrolery, sprzęt do nagrywania audio i video, w tym: aparaty fotograficzne z kamerami. Wartość projektu: 95 700,00 zł, w tym dofinansowanie: 95 700,00 zł.

Drukarka 3D zakupiona z programu Laboratoria Przyszłości

  • Zakup i dostawa laptopów w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina – „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR
   • Gmina Masłowice, otrzymała grant w wysokości 167 000,00 zł w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR". Zgodnie z zapisami umowy, przyznany grant przeznaczony został na zakup laptopów, które trafiły do dzieci z terenu gminy. Wysokość dofinansowania -wyniosła 167443,05 zł. Zamówienie sfinansowane w całości ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.
  • Program „Laptop dla ucznia” realizowany jest przez Ministerstwo Cyfryzacji
   • Gmina Masłowice w ramach podpisanej umowy otrzymała 33 szt. laptopów o łącznej wartości 95 224,14 zł, przy czym wartość jednostkowa sprzętu wynosi 2 885,58 zł. Program „Laptop dla ucznia” realizowany jest przez Ministerstwo Cyfryzacji, którego celem jest wsparcie dzieci i młodzieży w rozwoju kompetencji cyfrowych. Zapewniając uczniom równy dostęp do nowoczesnych technologii, wyrównujemy szanse i dajemy możliwość lepszego startu w przyszłość. Uczniowie IV-tych klas Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Strzelcach Małych otrzymało na własność, bezpłatnie laptopy. Sprzęt ten będzie wykorzystany do nauki, rozwoju kompetencji cyfrowych oraz talentów i zainteresowań.

Budżet Gminy Masłowice

Kończąca się kadencja to były lata absolutnie wyjątkowe dla gospodarki finansowej Gminy Masłowice. Realizacja szeregu inwestycji dotyczących każdej dziedziny życia gospodarczego i społecznego wpisuje się w karty historii naszej gminy dla przyszłych pokoleń. To dobrze wykorzystany czas!

W latach 2019-2023 Wójt Gminy Masłowice pozyskał, na realizację projektów i inwestycji środki finansowe ze źródeł:

 • Budżetu Unii Europejskiej:
  • Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
  • Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
  • Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
  • Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
  • Rządowego Funduszu Polski Ład: Ochrona Zabytków
  • inne środki i fundusze rządowe

Nie można pominąć faktu, iż mimo wzrostu realizowanych inwestycji na skalę dotąd niespotykaną, w czasie obecnej kadencji nie zaciągnięto kredytu.

Plany na najbliższe lata

Polityka inwestycyjna gminy jest kluczowym elementem rozwoju lokalnego i powinna być podporządkowana zasadom zrównoważonego rozwoju. Gmina poprzez jej kształtowanie, a następnie realizację określonych projektów inwestycyjnych z jednej strony zaspokaja potrzeby społeczności lokalnej, z drugiej stwarza warunki do prowadzenia działalności gospodarczej i inwestycyjnej różnych podmiotów, w wyniku czego tworzy się potencjał rozwojowy obszaru.

Rola gminy w polityce inwestycyjnej to przede wszystkim planowanie i realizacja inwestycji infrastrukturalnych. Efektem tych działań, są obiekty lokalnej infrastruktury technicznej i społecznej służące świadczeniu usług publicznych na rzecz Mieszkańców.

Gmina Masłowice, jako samorząd odpowiedzialny za gospodarowanie środkami publicznymi w swoich decyzjach opiera się na planowaniu, aby zapewnić zrównoważony, stały rozwój.

Plany na najbliższe lata, to przede wszystkim szukanie źródeł finansowania i pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację zadań inwestycyjnych.  Prowadzenie polityki oszczędnej, ale ambitnej. Plany inwestycyjne nie będą realizowane kosztem Mieszkańców. Gmina Masłowice w 2023 roku złożyła wniosek o uzyskanie dofinansowania w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 -2027 na realizację projektu pod nazwą: „Budowa instalacji OZE na terenie gminy Masłowice”. W ramach wniosku Gmina zamierza zainstalować:

 • Instalacje PV - ilość instalacji 107 szt. o łącznej mocy 0,648 MW
 • Magazynów energii elektrycznej w ilości 107 szt. o łącznej pojemności 0,542 MWh
 • Pomp ciepła - ilość instalacji 43 szt. o łącznej mocy 0,508 MW

Wniosek w trakcie weryfikacji.

Gmina Masłowice w 2024 roku złożyła wniosek do Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki w Łodzi w ramach naboru Łódzkie OZE – wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie województwa. Wartość dofinansowania 67 842,00. Wniosek w trakcie weryfikacji.

Zaangażowanie w realizację zadań, przynosi efekty w postaci budowy i modernizacji infrastruktury, rozwoju społecznego i gospodarczego gminy. Nasze priorytety to poprawa warunków życia. W planach na najbliższe lata kluczową sprawą jest również budowa i przebudowa dróg gminnych. Obecnie mamy bardzo dobry stan dróg gminnych, ponad 70% jest utwardzonych i posiada nawierzchnię bitumiczną – asfaltową, ale zawsze może być ich więcej.

Nadal prowadzone będą zadania poprawiające jakość infrastruktury drogowej i komunikacyjnej. W najbliższych latach należy zadbać o budowę chodników i ścieżek pieszo-rowerowych przy drogach powiatowych i gminnych, celem zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom dróg.

W ostatnich latach oświetlenie uliczne zostało zmodernizowane, niemniej należy kontynuować prace związane z budową nowych obwodów oświetleniowych. Najbliższe lata to dalsze działania na rzecz poprawy stanu środowiska. Zadania w zakresie zaopatrzenia w wodę i poprawę jakości wód.

W dziedzinie gospodarki wodno-kanalizacyjnej rozpoczęto prace projektowe związane z budową oczyszczalni ścieków na potrzeby Gminy Masłowice. Budowa kanalizacji sanitarnej w całej gminie jest niewątpliwie koniecznością i szansą na czyste środowisko dla nas i przyszłych pokoleń. Niezwykle kosztowne inwestycje kanalizacyjne możliwe są do realizacji pod warunkiem uzyskania wsparcia finansowego ze środków zewnętrznych i gmina będzie je realizowała jedynie wtedy, gdy takie wsparcie uzyska. Zmieniające się technologie i potrzeby powodują konieczność realizacji projektów oświatowych, pomimo jej dużego doinwestowywania. Działania przyszłych lat skierowane zostaną na remonty i doposażenie pracowni.

Kultura, sport i rekreacja to kolejna dziedzina, która staje się coraz ważniejsza dla naszej lokalnej społeczności. Planujemy w dalszym ciągu wspierać miejscowych animatorów i twórców kultury, organizować cykliczne imprezy i uroczystości na terenie gminy.

Zamierzamy kontynuować wsparcie działalności KGW i stowarzyszeń OSP – zakup nowych wozów bojowych i dbać o utrzymanie obiektów.

Ostatnie lata były dla wielu osób bardzo pracowitym czasem, w którym wszyscy musieli wykazać się ogromnym zaangażowaniem, aby zaplanowane zadania były możliwe do wykonania. Był to okres owocnej pracy nad realizacją bieżących zadań oraz wzmożonych przygotowań do realizacji inwestycji zaplanowanych na najbliższe lata. Praktycznie wszystkie zaplanowane inwestycje zostały wykonane z powodzeniem. Dobra sytuacja finansowa Gminy Masłowice, pozwala z optymizmem spojrzeć na plany inwestycyjne w nadchodzących latach.

Swoje działania oddajemy Państwa ocenie. Uważamy, że należy intensywnie pracować dalej na rzecz Gminy Masłowice i jej Mieszkańców.