Zawiadamiam, iż zwołuję zebranie wiejskie mieszkańców wsi Tworowice w dniu 26 września 2022 r. (poniedziałek) o godz. 17:30 w budynku OSP Granice dla wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Tworowice. W przypadku nie uzyskania obecności 1/5 mieszkańców w wyżej wymienionym terminie, drugi termin wyznacza się tego samego dnia na godz. 18:00.
Porządek Zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Przedstawienie porządku zebrania.
3. Powołanie komisji skrutacyjnej.
4. Zgłoszenie kandydatów na Sołtysa.
5. Autoprezentacja kandydatów.
6. Przeprowadzenie tajnego głosowania.
7. Ogłoszenie wyników.
8. Zakończenie zebrania.
 
Wójt Gminy Masłowice
Bogusław Gontkowski