Zgodnie z wymogami dotyczącymi zasad znakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informujemy, że zadanie pn.: „Usunięcie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Masłowice w 2022 roku” zrealizowano z udziałem środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Wartość ogólna zadania wyniosła 41 089,18 zł w tym:
• Dotacja ze środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wyniosła 34 240,00 zł.
• Wkład własny wyniósł 6 849,18 zł
W ramach realizacji ww. zadania odebrano płyty azbestowe zmagazynowane na 23 posesjach. Ogółem unieszkodliwiono 88,478 Mg odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.