Dnia 25 czerwca 2024 r. odbyła się V Sesji Rady Gminy Masłowice, w której brali udział  zaproszeni goście ze Starostwa Powiatowego w Radomsku: Wicestarosta Pan Jacek Gębicz, Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Pan Aleksander Broszkowski oraz Radny Powiatu Radomszczańskiego Pan Bogusław Gontkowski. Jednym z tematów sesji był stan dróg powiatowych i krajowych na terenie Gminy Masłowice. Podczas dyskusji zaproszeni goście wraz z Radą Gminy doszli do wspólnych wniosków dotyczących omawianych problemów.

Radni Gminy Masłowice przyjęli "Raport o stanie Gminy Masłowice za 2023 r." oraz udzielili Wójt Gminy Masłowice wotum zaufania. Podczas sesji przyjęto również jednogłośnie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Masłowice za 2023 rok oraz odczytano opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi i wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Masłowice o udzielenie absolutorium.

Pani Edyta Majchrowska – Wójt Gminy Masłowice podziękowała Radzie Gminy za zaufanie i za aprobatę realizacji działań Urzędu Gminy w 2023 r. oraz za wspólną pracę na rzecz mieszkańców.

Pani Wójt wyraziła nadzieję na kontynuację pozytywnych działań i realizację kolejnych ważnych projektów, które przyczynią się do dalszego rozwoju gminy.

Podziękowała kierownikom działów oraz wszystkim pracownikom za dołożenie wszelkich starań w przygotowaniu Raportu o stanie Gminy jak również za ich zaangażowanie w pracę i służbę mieszkańcom Gminy Masłowice.